Nuolatinės komisijos ir darbo grupės

Puslapis atnaujintas: 2020-08-31

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 • Reda Bardauskienė, pavaduotoja ugdymui – pirmininkė
 • Eglė Kubiliūtė, socialinė pedagogė – pirmininkės pavaduotoja
 • Ingrida Tammi-Leistrumienė, specialioji pedagogė-logopedė – sekretorė
 • Daiva Marozienė, direktorė
 • Daiva Šulcienė, pavaduotoja ugdymui
 • Vaida Žilinskienė, pavaduotoja ugdymui
 • Diana Tilvikaitė, matematikos mokytoja
 • Rasa Vaitkuvienė, specialioji pedagogė
 • Giedrė Martinkienė, psichologė

Metodinė taryba

Sigutė Piekienė – metodinės tarybos pirmininkė

Nariai:

 1. Daiva Šulcienė
 2. Nijolė Kvaščevičienė
 3. Laima Dromantaitė
 4. Asta Karbauskaitė
 5. Ingrida Peskovienė
 6. Edita Miravičiūtė
 7. Džiuljeta Lukoševičienė
 8. Valerija Gaučytė
 9. Auksė Dapkevičienė
 10. Lina Čebanienė
 11. Virginija Birenienė

1. Mokyklos metodinė taryba jungia Metodinių grupių pirmininkus.

2. Metodinei tarybai vadovauja atviru balsavimu tarybos narių išrinktas pirmininkas, kuris šaukdamas posėdžius apie laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio pradžios.

3. Metodinė taryba: dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant Mokyklos mokytojų metodinės veiklos prioritetus; koordinuoja Mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekiant ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo; kaupia informaciją ir metodines priemones, susijusias su metodinių grupių veikla; aptaria Mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus; inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt; prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.

Simono Dacho progimnazijos interneto svetainės darbo grupė

Pirmininkė: Daiva Šulcienė, direktoriaus pavaduotoja

Nariai:

 • Danutė Sebeckytė, informacinių komunikacinių technologijų specialistė
 • Zita Daugėlienė, neformaliojo švietimo mokytoja
 • Virginija Damijonaitienė, dailės mokytoja