Savivalda

Puslapis atnaujintas: 2020-12-01

Progimnazijos taryba

Pirmininkas:

 • Rolandas Jurgaitis

Nariai:

 • Daiva Marozienė
 • Eugenija Valauskienė
 • Edita Teslenko
 • Sigutė Piekienė
 • Vilma Norvaišienė
 • Tomas Pauliukas (tėvų atstovas)
 • Dovydas Jakas (tėvų atstovas)
 • Inga Vaitkevičienė (tėvų atstovas)
 • Diana Gerasimovienė (tėvų atstovas)
 • Elena Šimulionytė (mokinių atstovas)
 • Nedas Jasaitis (mokinių atstovas)
 • Medeinė Pangonytė (mokinių atstovas)
 • Mia Pilibaitytė (mokinių atstovas)
 • Urtė Petrauskaitė (mokinių atstovas)

Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia Mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus (rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams.

Tarybą sudaro 15 narių: penkis tėvus (rūpintojus) deleguoja tėvų taryba, penkis mokytojus – mokytojų taryba, penkis 6–8 klasių mokinius – mokinių senatas.

Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmajame Tarybos posėdyje. Mokyklos direktorius negali būti Tarybos pirmininkas.

Posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio pradžios.

Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Tarybos posėdis. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.

Į posėdžius gali būti kviečiami mokyklos rėmėjai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys. Nutarimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.

Tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams.

Taryba teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; pritaria Mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus; teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo; išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo; teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo, veiklos tobulinimo; svarsto Mokyklos mokytojų, mokinių ir tėvų (rūpintojų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui; teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo; teikia siūlymus formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; deleguoja atstovus į Mokyklos mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas; svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.

Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Pirmajame tarybos posėdyje atviru balsavimu išrenkamas Mokytojų tarybos sekretorius.

Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis. Į posėdžius pagal poreikį gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tą dieną dirbančių tarybos narių. Posėdžius šaukia tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio pradžios.

Mokytojų tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma.

Mokytojų taryba svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus; teikia siūlymus dėl Mokyklos metinės veiklos programos, ugdymo plano, bendrųjų programų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo sistemos tobulinimo; kartu su Mokyklos socialiniu pedagogu, sveikatos priežiūros darbuotoju, psichologu sprendžia mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus; deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, Mokytojų atestacijos komisiją; svarsto kitus Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

Mokinių senatas

Mokinių senatas – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama vieneriems metams. Mokinių senatą sudaro 1–8 klasių mokinių atstovai, išrinkti klasių mokinių susirinkimuose atviru balsavimu.

Mokinių senato prezidentą, jo pavaduotoją vieneriems metams renka senato nariai pirmajame posėdyje.

Eiliniai mokinių senato posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokinių senato posėdis.

Posėdžius šaukia senato prezidentas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus jis informuoja narius ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio pradžios.

Mokinių senato posėdis ir jame priimti nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Mokinių senatas apie savo veiklą atsiskaito visuotiniame mokinių susirinkime mokslo metų pabaigoje.

Mokinių senatas padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas; teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos; organizuoja savanorių judėjimą; atstovauja mokinių interesams Mokyklos taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises Mokykloje; rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Mokykloje; dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus; svarsto Mokyklos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.

Tėvų taryba

Mokykloje veikia tėvų (rūpintojų) savivaldos institucija – tėvų taryba.

Tėvų tarybą sudaro 1–8 klasių tėvų komitetų pirmininkai. Ji renkama dvejiems metams. susirinkimai organizuojami ne rečiau kaip vieną kartą per mokslo metus. Tarybos nariai atviru balsavimu renka pirmininką ir jo pavaduotoją.

Posėdžius šaukia tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus tarybos pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio pradžios.

Tėvų taryba teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais; analizuoja Mokyklos lėšų panaudojimo tikslingumą; deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą; nagrinėja tėvų (rūpintojų) skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas; dalyvauja tėvų (rūpintojų) diskusijose, Mokyklos renginiuose; svarsto Mokyklos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.